مدیرعامل: مهندس علی محمودآبادی

اعضا هیات مدیره:

1- مهندس حمید کیانی (رئیس هیات مدیره)

2-مهندس محسن نبوی (نائب رئیس هیات مدیره)

3-مهندس بابک نکوئی

4- مهندس علی یوسفی

5-مهندس محمد اکبری