983441423601+ 

 

مديرعامل (علي محمودآبادي)

رئيس هيئت مديره (حميد كياني)

 

 

       

 نائب رئيس هيئت مديره

()

عضوهيئت مديره

(علي يوسفي)

عضو هيئت مديره 

(دکتر محمد حاتمی)

عضوهيئت مديره و معاونت حوزه بهره برداری

(بابک نکویی)

بازرس هيئت مديره

(محمد عضدي)

 

 

       

مدیر خدمات رفاهی

(محمد گنجی)

معاونت مالي بازرگاني

(بهروز شادبخش)

معاونت منابع انساني و پشتیبانی

(حميد محموديان)

 

مدير روابط عمومی

(امین زینلی)

 مدير بازرگاني

(رضا خوارزمي)

 

 

       

 مدير كارخانه تغليظ

(مهرداد ميرشاهي)

 مدير كارخانه هماتيت

(قاسم پورجعفر)

 مدير كارخانه پليكام

(سجاد حيدرآبادي)

 مدير كارخانه كنسانتره 5 و6

(ميثم باراني)

 

 

       

 مدير انبار و سفارشات 

(امين ناصرعلوي)

 مديردفتر فنی 

(محمد ابراهيم تدين)

 رئيس واحد ايمني بهداشت 

(حسين سون)

 رئيس واحد IT

(سيد محمد شهيدي)

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس كارخانه :  كيلومتر 55 جاده - شركت معدنی و صنعتی گل گهر (شركت گهرروش سيرجان)  - صندوق  پستی: 78185/519
تلفن :  41423238 - 034   فکس :   42251038 - 034  داخلي روابط عمومي:  3601

Template Design:Dima Group