983441423601+ 

 

مديرعامل (علي محمودآبادي)

رئيس هيئت مديره (حميد كياني)

 

 

       

 نائب رئيس هيئت مديره

(حسين خليفه اي)

عضوهيئت مديره

(علي يوسفي)

عضو هيئت مديره و مدير خدمات رفاهي

(محمد گنجي)

عضوهيئت مديره

(عباس دعاگويي)

بازرس هيئت مديره

(محمد عضدي)

 

 

       

 معاونت حوزه بهره برداري

(بابك نكويي)

معاونت مالي بازرگاني

(بهروز شادبخش)

مدير منابع انساني

(حميد محموديان)

 

مدير روابط عمومی

(حیدر افسری)

 مدير بازرگاني

(رضا خوارزمي)

 

 

       

 مدير كارخانه تغليظ

(مهرداد ميرشاهي)

 مدير كارخانه هماتيت

(قاسم پورجعفر)

 مدير كارخانه پليكام

(سجاد حيدرآبادي)

 مدير كارخانه كنسانتره 5 و6

(ميثم باراني)

 

 

       

 مدير انبار و سفارشات 

(امين ناصرعلوي)

 مديردفتر فنی 

(محمد ابراهيم تدين)

 رئيس واحد ايمني بهداشت 

(حسين سون)

 رئيس واحد IT

(سيد محمد شهيدي)

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس كارخانه :  كيلومتر 55 جاده - شركت معدنی و صنعتی گل گهر (شركت گهرروش سيرجان)  - صندوق  پستی: 78185/519
تلفن :  41423238 - 034   فکس :   42251038 - 034  داخلي روابط عمومي:  3601

Template Design:Dima Group